Regionalna radionica na temu Konvencije o hemijskom naoružanju

Predstavnici Centra za ekotoksikološka ispitivanja su učestvovali na regionalnoj radionici za države članice u istočnoj Evropi vezano sa tehničkim aspektima režima transfera Konvencije o hemijskom oružju.

Kurs je organizovan za predstavnike institucija nadležnih za primjenu konvencije o zabrani širenja hemijskog naoružanja iz: Azerbejdžana, Bjelorusije, Bugarske, Hrvatske, Estonije, Gruzije, Mađarske, Latvije, Litvanije, Makedonije, Moldavije, Poljske, Rumunije, Srbije, Kirgizije, Ukrajine i Crne Gore.

Obuku su održali predstavnici Organizacije za zabranu hemijskog oružja (OPCW) Hag. Tema radionice je bila carinska kontrola i transfer kontrolisanih hemikalija.


Seminar u oblasti otkrivanja izvora zračenja na granici

20.-21. oktobra u Podgorici u organizaciji EXBS (Export Control and Related Border Security) Programa Vlade SAD i Centra za ekotoksikološka ispitivanja, održan je seminar na temu- način odgovora i reagovanja na detekciju izvora zračenja na granici. Seminaru su prisustvovali predstavnici carine, granične policije i nacionalnih institucija koje su odgovorne za reagovanje u slučaju otkrivanja izvora zračenja iz  Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Srbije i Crne Gore.

Anumaija Leskinen, stručno lice iz Evropske komisije (EK), Zajednički istraživački centar (JRC), prezentovala je iskustva Evropske komisije na polju izgradnje kapaciteta u borbi protiv nedozvoljenog prometa radiološkog i nuklearnog materijala.

Fotografije sa seminara su dostupne na adresi:

https://drive.google.com/folderview?id=0B64c0Cvb58FiUWlpQVNmaVNaSkU&usp=sharing&tid=0B64c0Cvb58FidF9vX0l2Z0VhZXc


58. generalna konferencija Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču, Austrija,

 U periodu 23-24 septembar 2014. u sklopu održavanja 58. generalne konferencije Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču, Austrija, održan je Naučni forum: Radioaktivni otpad: Suočavanje sa izazovima - Nauka i tehnologija za sigurno i održivio rješenje. U radu foruma učestvovala je delegacija D.O.O. Centra za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica. Delegaciju su sačinjavali:

Nada Medenica

Danijela Šuković

Zoran Vučinić

Tomislav Anđelić

 Povod za prisustvo forumu je bio poziv koji je CETI dobio od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju a imajući u vidu da je dio materijala za film koji je prikazan na forumu sniman i u prostorijama CETI i sa aktivnim učešćem zaposlenih CETI, tokom misije IAEA koja je za cilj imala kondicioniranje izvora zračenja u junu 2014.. Kompletan film je dostupan na adresi: 

https://www.youtube.com/watch?v=3QXSkXHDZgU&list=PLCsYX9QVCDTEIAQ1Wn4P_SQl3HnvRBtRh

Foto esej: Kondicioniranje radioaktivnih izvora u Crnoj Gori - IAEA Misija u junu 2014 je dostupan na adresi:

http://www.iaea.org/newscenter/multimedia/photoessays/radsources/090914/montenegro

Samo pominjanje Crne Gore i CETI tokom Foruma je veliko priznanje naporima koji su uloženi u prethodnom periodu a koji su za krajnji cilj imali potpuno uređen sistem upravljanja radioaktivnim otpadom u Crnoj Gori, čemu je CETI dao značajan doprinos.

Tokom boravka realizovan je niz sastanaka sa predstavnicima najeminentnijih institucija iz regiona koji su za cilj imali unapređenje saradnje i uključivanje CETI u realizaciju određenog broja međunarodnih projekata, što takođe predstavlja priznanje i prepoznavanje kvaliteta koje CETI posjeduje u ovoj oblasti.


Posjeta Agenciji za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost Kosova

U periodu od 15 do 18 septembra 2014. godine, delegacija D.O.O. Centra za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica, boravila je u posjeti Agenciji za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost Kosova. Pokrovitelj i organizator posjete je bio EXBS (Export Control and Related Border Security) Program Vlade SAD.

Cilj posjete je bio, prije svega, prenos iskustava Centra kolegama sa Kosova u oblasti zaštite od jonizujućih zračenja. Osim zaposlenih u Agenciji, dvodnevnoj radionici prisustvovali su i predstavnici inspekcijskih organa, Instituta za medicinu rada, Sektora za zaštitu od zračenja. Teme koje su bile pokrivene predavanjima su bile:

-Prikaz i opis karakteristika opreme i mogućnosti Laboratorije CETI.

-Organizacija i realizacija Programa monitoringa radioaktivnosti u životnoj sredini.

-Sistem upravljanja radioaktivnim otpadom u Crnoj Gori.

-Opis sistema kontrole nivoa radioaktivne kontaminacije roba i predmeta u uvozi i izvozu.

-Iskustva koja CETI posjeduje u oblasti dekontaminacije životne sredine sa naglaskom na iskustva u dekontaminaciji osiromešenog urana.

-Kontrola izloženosti lica koja rade u zoni jonizujućih zračenja u Crnoj Gori – lična dozimetrijska kontrola.

-Kontrola kvaliteta u oblasti primjene izvora jonizujućih zračenja u medicini i ne-medicinskim aplikacijama.

 

Naša iskustva su visoko ocijenjena i zajednički zaključak je bio da je posjeta bila izuzetno uspješna i da se obije strane nadaju da je ovo samo početak jedne uspješne i obostrano korisne saradnje. Nastavak saradnje sa institucijama Kosova je planiran za drugu polovinu oktobra, kada se očekuje uzvratna posjeta predstavnika Agencije za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost Kosova.

Tokom posjete Prištini  održani su  sastanci sa direktorom Agencije za  zaštitu  životne sredine Kosovo,direktoricom Hidrometeorološkog zavoda i direktorom Agencije za veterinu i hranu. Konstatovano je da postoje velike mogućnosti  za saradnju, od zajedničkog učesća u regionalnim  projektima do  angažmana Centra za analize za koje institucije sa Kosova imaju potrebe a nemaju uslova( opremu , kadar, akreditaciju…) da sami rade.


Održana praktična demonstracija međuregionalnog trening kursa u okviru interregionalnog projekta INT9176 “Jačanje kontrole iskorišćenih zatvorenih radioaktivnih izvora na Mediteranu” – 25. jun 2014.

U okviru međuregionalnog trening kursa koji organizuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Agencija za zaštitu životne sredine i D.O.O. „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“, uz podršku Međunarodne agencije za atomsku energiju, a u okviru međuregionalnog projekta INT9176 “Jačanje kontrole iskorišćenih zatvorenih radioaktivnih izvora na Mediteranu”, danas je održana praktična demonstracija procedura karakterizacije i kondicioniranja iskorišćenih zatvorenih izvora jonizujućeg zračenja, uključujući radioaktivne gromobrane u skladištu radioaktivnog otpada - Centar za ekotoksikološka ispitivanja. 

Demonstraciju su obavili eksperti iz Međunarodne agencije za atomsku energiju, firme EKOTEH dozimetrija d.o.o. za zaštitu od zračenja iz Hrvatske, u saradnji sa timom Centra za ekotoksikološka ispitivanja. 

 Prisutnima se obratila izvršna direktorica Centra za ekotoksikološka ispitivanja, Nada Medenica koja je učesnicima poželjela dobrodošlicu i uspješan rad, te istakla da ovaj događaj i slične zajedničke aktivnosti su najbolji način za postizanje ciljeva sigurnosti i bezbjednosti. 

Centar za ekotoksikološka ispitivanja (CETI) je institucija odgovorna za program monitoringa kvaliteta svih segmenata životne sredine, bezbjednosti hrane , bezbjednosti na radu. CETI je aktivno uključen u izgradni nuklearne sigurnosti, zaštiti od zračenja, upravljanju rashodovanim radioaktivnim izvorima i radioaktivnim otpadom . 

Teorijski dio trening kursa održava se 24. i 26. juna 2014. godine u hotelu „ Aurel“.


NAJAVA: Održavanje međuregionalnog trening kursa od 24. do 26. juna 2014. godine u okviru interregionalnog projekta INT9176 “Jačanje kontrole iskorišćenih zatvorenih radioaktivnih izvora na Mediteranu”

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Agencija za zaštitu životne sredine i D.O.O. „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“, uz podršku Međunarodne agencije za atomsku energiju, a u okviru međuregionalnog projekta INT9176 “Jačanje kontrole iskorišćenih zatvorenih radioaktivnih izvora na Mediteranu”, domaćini su međuregionalnog trening kursa od 24. do 26. juna 2014. godine, posvećen upravljanju iskorišćenim zatvorenim radioaktivnim izvorima, u kojem, pored predavača i učesnika iz Crne Gore, učestvuje 17 predstavnika nadležnih institucija iz 14 zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Egipat, Gana, Grčka, Jordan, Libija, Maroko, Srbija, Slovenija, Južnoafrička Republika, Makedonija, Tunis i Turska).

Početak trening kursa zakazan je za 24. jun u 9 časova, hotel „Aurel“, na adresi Bulevar Josipa Broza Tita bb, Podgorica. Trening kurs će se održati na engleskom jeziku.

Teorijski dio trening kursa održaće se 24. i 26. juna 2014. godine u hotelu „ Aurel“.

Praktična demonstracija procedura karakterizacije i kondicioniranja iskorišćenih zatvorenih izvora jonizujućeg zračenja, uključujući radioaktivne gromobrane održaće se 25. juna, sa početkom u 9 časova, u skladištu radioaktivnog otpada - Centar za ekotoksikološka ispitivanja, bulevar Šarl de Gola br 2, Podgorica.

Demonstraciju će obaviti eksperti iz Međunarodne agencije za atomsku energiju, firme EKOTEH dozimetrija d.o.o. za zaštitu od zračenja, Hrvatska, u saradnji sa timom Centra za ekotoksikološka ispitivanja. Ujedno će se sprovesti i određena filmska snimanja praktičnih aktivnosti od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju.


Ovom prilikom prisutne će pozdraviti domaćin i izvršna direktorica Centra za ekotoksikološka ispitivanja, Nada Medenica.

Želimo da istaknemo da je Crna Gora aktivan učesnik projekta INT9176 koji finansira Međunarodna agencija za atomsku energiju i Evropska komisija u iznosu od 4.300.000 eura. Uspješna realizacija ovog projekta u Crnoj Gori najbolji je dokaz spremnosti nadležnih institucija da u ovoj oblasti ispune sve zahtjeve međunarodnih standarda.

Više informacija o događajima možete dobiti na sljedeće kontakte:
Slavko Radonjić, 067 525 770; slavko.radonjic@epa.org.me , Agencija za zaštitu životne sredine  
Tamara Đurović, 067 263 463;tamara.djurovic@mrt.gov.me, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
 Tomislav Anđelić, 067617711; tomislav.andjelic@ceti.co.me, D.O.O. “Centar za ekotoksikološka ispitivanja”. 


Nastavljaju se aktivnosti na upravljanju iskorišćenim zatvorenim radioaktivnim izvorima i radioaktivnim otpadom

Nakon uspješne realizacije regionalnog projekta - IPA 2009 Programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja „Upravljanje zatvorenim radioaktivnim izvorima uključujući radioaktivne gromobrane i jačanje efektivnosti regulatorne infrastrukture u oblasti zaštite od zračenja u Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu“, nastavljaju se aktivnosti dobrog upravljanja iskorišćenim zatvorenim radioaktivnim izvorima zračenja.
 Evropska komisija je za Projekat obezbijedila 1,5 mil. eura, a samo za poslednje dvije faze projekta 454.000,00 eura koje su bile namjenjene za uklanjanje demontiranje i transport radioaktivnih gromobrana, posao koji je uspješno obavio D.O.O. Centar za ekotoksikološka ispitivanja. Sredstva za skladištenje radioaktivnih zatvorenih izvora, uključujući radioaktivne gromobrane obezbijedila je država Crna Gora. Uspješna realizacija ovog Projekta je od izuzetnog značaja za državu, odnosno građane Crne Gore jer je bezbjedno upravljanje radioaktivnim izvorima zračenja jedna od osnovnih aktivnosti kojom se postiže očuvanje i zaštita života i zdravlja sadašnjih i budućih generacija, kao i zaštita životne i radne sredine. Korisnici ovog projekta su Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Agencija za zaštitu životne sredine, a krajnji korisnici su privredni subjekti i što je najvažnije građani Crne Gore. 

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Agencija za zaštitu životne sredine i D.O.O. „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“, uz podršku Međunarodne agencije za atomsku energiju - IAEA, (međuregionalni projekat INT9176 “Jačanje kontrole iskorišćenih zatvorenih radioaktivnih izvora na Mediteranu” u vrijednosti od 4,3 mil. eura, obezbjeđeno od strane Evropske komisije i IAEA) domaćini su dva važna događaja: 

· kondicioniranju iskorišćenih zatvorenih radioaktivnih izvora u skladištu radioaktivnog otpada, u periodu od 18. do 27. juna 2014. godine. Četri eksperta IAEA će zajedno sa timom D.O.O. Centra za ekotoksikološka ispitivanja izvršiti kondicioniranje radioaktivnih izvora u skladištu, a pod kontrolom Uprave za inspekcijske poslove - ekološke inspekcije. 
· međuregionalnom trening kursu od 24. do 26. juna 2014. godine, posvećen upravljanju iskorišćenim zatvorenim radioaktivnim izvorima, u kojem, pored predavača i učesnika iz Crne Gore, učestvuje 17 predstavnika nadležnih institucija iz 14 zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Egipat, Gana, Grčka, Jordan, Libija, Maroko, Srbija, Slovenija, Južnoafrička Republika, Makedonija, Tunis i Turska). Teorijski dio trening kursa održaće se 24. i 26. juna 2014. godine u hotelu „ Aurel“, dok će se praktični dio trening kursa održati u skladištu radioaktivnog otpada 25. juna, kada će se sprovesti i određena filmska snimanja praktičnih aktivnosti od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju. 

Aktivno učešće crnogorskih institucija u Projektu INT9176 dokaz je spremnosti nadležnih institucija da u ovoj oblasti ispune sve zahtjeve međunarodnih standarda. Više informacija o događajima možete dobiti na sljedeće kontakte: 

Slavko Radonjić, 067 525 770; slavko.radonjic@epa.org.me , Agencija za zaštitu životne sredine.

Tamara Đurović, 067 263 463; tamara.djurovic@mrt.gov.me, Ministarstvoodrživograzvoja i turizma. 

Tomislav Anđelić, 067 617 711; tomislav.andjelic@ceti.co.me, D.O.O. Centar za ekotoksikološka ispitivanja.


Posjeta Centru u okviru radionice „Razmatranje pitanja zaštite životne sredine u vojnim operacijama”


Centar za ekotoksikološka ispitivanja su 30. maja posjetili pripadnici Komande snage Sjedinjenih Američkih Država za Evropu (US EUCOM - United States European Command), pripadnici Ministarstva odbrane Crne Gore, Vojske Crne Gore i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Posjeta je organizovana u okviru radionice „Razmatranje pitanja zaštite životne sredine u vojnim operacijama” održane 29. i 30. maja u Podgorici. Cilj posjete je upoznavanje sa načinom rada Centra, kao i upoznavanje sa mogućim oblicima saradnje. U sklopu ove posjete održan je sastanak sa izvršnom direktoricom Centra Nadom Medenicom, koja je prisutne upoznala sa istorijatom, organizacionom strukturom i principima rada Centra za ekotoksikološka ispitivanja. Razmjenjene su ideje kao i impresije i iskustva prisutnih. U drugom dijelu posjete, organizovan je obilazak laboratorija Centra, gdje su posjetioci od strane zaposlenih u laboratoriji detaljnije upoznati sa načinom rada. 


Još jedan primjer odlične saradnje CETI-ja sa obrazovnim institucijama

Učenici sedmog razreda Osnovne škole „Njegoš” sa Cetinja posjetili su Centar za ekotoksikološka ispitivanja. Posjeta je bila organizovana 13. maja 2014. godine, u okviru koje su učenici bili u prilici da se upoznaju sa radom Centra i načinom rada laboratorija. Učenicima je održan čas teorijske nastave, a zatim su bili u prilici da se upoznaju sa radom laboratorija.


Još jedan primjer odlične saradnje CETI-ja sa obrazovnim institucijama

Učenici sedmog razreda Osnovne škole „Njegoš” sa Cetinja posjetili su Centar za ekotoksikološka ispitivanja. Posjeta je bila organizovana 13. maja 2014. godine, u okviru koje su učenici bili u prilici da se upoznaju sa radom Centra i načinom rada laboratorija. Učenicima je održan čas teorijske nastave, a zatim su bili u prilici da se upoznaju sa radom laboratorija.


Ceti se pridružio humanitarnoj akciji za pomoć stanovništvu poplavljenih područja Srbije i Bosne i Hercegovine

Povodom velike prirodne katastrofe i nezapamćenih poplava koje su zadesile naš region, Ceti se priključio humanitarnoj akciji. Mendžment Centra je uplatio 2.000€ na račun koji je otvoren za pomoć i saniranje posljedica od poplava, a ujedno je i omogućeno radnicima CETI da u skladu sa mogućnostima doniraju novčana sredstva.


Donacija Ambasade Kraljevine Norveške


Ambasada Kraljevine Norveške je putem Programa bilateralne saradnje Kraljevine Norveške i Crne Gore za 2013. godinu, obezbijedila donaciju  u  iznosu  od 85.489,80€  Centru  za ekotoksikološka ispitivanja, sredstva su utrošena za nabavku opreme za sprovođenje kontrole emisija kvaliteta vazduha, koja je neophodna kako bi se ispunile sve obaveze predviđene crnogorskim zakonodavstvom, zahtjevima Agencije za zaštitu životne sredine i EU standardima.

Obuka je uspješno završena i zahvaljujući ovom grantu jačaće se kapaciteti za sprovođenje monitoringa emisija zagađenja iz stacionarnih izvora. CETI je jedina akreditovana laboratorija za kvalitet vazduha u Crnoj Gori u skladu sa EN – ISO/IEC 17 025 standardom za monitoring kvaliteta vazduha a nabavkom  ove opreme stvoreni su  uslovi  za  akreditovanje metoda za emisiju vazduha.


Uspješno završen Projekat “Upravljanje zatvorenim radioaktivnim izvorima, uključujući radioaktivne gromobrane”Održana je završna konferencija povodom uspješno realizovanog Projekta “Upravljanje zatvorenim radioaktivnim izvorima, uključujući radioaktivne gromobrane” koji finansira Evropska unija. Na press konferenciji govorili su, državna sekretarka u Ministarstvu održivog razvoja i turizma g-đa Daliborka Pejović, šef operativnog sektora u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, g-din Andre Lys, direktor Agencije za zaštitu životne sredine g-din Ervin Spahić, predstavnici Ministarstva - Direktorata za životnu sredinu i klimatske promjene, generalna direktorica g-đa Ivana Vojinović i menadžer regionalnog projekta g-đa Tamara Đurović, a u ime Centra za ekotoksikološka ispitivanja, koji je realizovao Projekat, izvršna direktorica g-đa Nada Medenica. Ovom prilikom je promovisan dokumentarni film o Projektu. Konferencija je održana sa ciljem da se javnost informiše o uspješnoj realizaciji Projekta, izazovima, aktivnostima i rezultatima ovog značajnog Projekta. Cilj Projekta je smanjenje radioloških rizika koji potiču od nebezbjednog i nesigurnog upravljanja zatvorenim izvorima zračenja i radioaktivnim gromobranima u Crnoj Gori, uklanjanje, transport i bezbjedno skladištenje radioaktivnih zatvorenih izvora, uključujući radioaktivne gromobrane. Projekat i njegova uspješna realizacija je od izuzetnog značaja za državu, odnosno građane Crne Gore. Bezbjedno upravljanje radioaktivnim izvorima zračenja je jedna od osnovnih aktivnosti kojom se postiže očuvanje i zaštita života i zdravlja sadašnjih i budućih generacija i zaštita životne i radne sredine. Korisnici projekta su Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Agencija za zaštitu životne sredine, a krajnji korisnici su građani i privredni subjekti Crne Gore. Sredstva u iznosu od 454 000,00 EUR, za uklanjanje, demontiranje i transport radioaktivnih gromobrana su obezbijeđena od strane Evropske Komisije, a sredstva za skladištenje radioaktivnih zatvorenih izvora, uključujući radioaktivne gromobrane je obezbijedila država Crna Gora. Korisnici i implementatori Projekta zahvalili su se svim akterima koji su svojim aktivnostima doprinijeli stvaranju uslova za realizaciju Projekta a i samoj realizaciji Projekta. Istaknuto je da je ovaj Projekat izvanredan primjer dobre saradnje velikog broja institucija, državnih organa i institucija, lokalnih samouprava, privrednih subjekata, nevladinih organizacija, kao i partnera i podugovarača u ovom poslu. Uspješna realizacija ovog projekta najbolji je dokaz spremnosti, ne samo Centra za ekotoksikološka ispitivanja, nego i Crne Gore, da u ovoj oblasti ispuni sve evropske zahtjeve međunarodnih standarda.


Predstavnici CETI posjetili O.Š. "Blažo Jokov Orlandić” u Baru


Predstavnici Centra za ekotoksikološka ispitivanja (CETI) su juče 26.02.2014. godine posjetili O.Š. „Blažo Jokov Orlandić” u Baru.
Cilj posjete je bio unapređivanje teorijske i praktične nastave hemije kao i upoznavanje učenika sa radom CETI-ja. Predstavnici su učenicima VIII razreda održali čas o teškim metalima i uz pomoć hemijskih supstanci izveli niz eksperimenata. Ovo je još jedan primjer u nizu odlične saradnje CETI-ja sa obrazovnim institucijama.


Posjeta NJ.E. ambasadora Kraljevine Norveške CETI


Predsjednica Odbora direktora Centra za ekotoksikološka ispitivanja Ana Mišurović i menadžment Centra, primili su danas Njegovu ekselenciju g-dina Nils Ragnar Kamsvaga, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora i Michael Malveba, počasnog konzula koji je ujedno i izvršni direktor Telenora Crna Gora. 
Povod posjete je upoznavanje sa aktivnostima i djelatnošću Centra, kao i sa statusom aktuelnog projekta iz Programa bilateralne saradnje Kraljevine Norveške i Crne Gore za 2013. godinu. 
Svrha granta je jačanje kapaciteta za sprovođenje monitoringa emisija zagađenja iz stacionarnih izvora. Donacija u iznosu od 85.489,80€ koristi se za nabavku opreme za sprovođenje kontrole emisija kvaliteta vazduha, kako bi se ispunile sve obaveze predviđene crnogorskim zakonodavstvom, zahtjevima Agencije za zaštitu životne sredine i EU standardima. Crna Gora je jedina akreditovana laboratorija za kvalitet vazduha u Crnoj Gori u skladu sa EN – ISO/IEC 17 025 standardom za monitoring kvaliteta vazduha. 
Centar je već sproveo tendersku proceduru, oprema se očekuje u toku marta i aprila mjeseca i nakon akreditacije Crna Gora će dobiti sertifikovanu instituciju za mjerenje emisije, tj. CETI će biti jedina sertifikovana/akreditovana institucija. 
Izvršna direktorica je takođe prisutne upoznala sa većinom uspješno realizovanih projekata kao i sa aktuelnim projektima. 
U toku sastanka su razmjenjene ideje i mogućnosti za buduću saradnju i korišćenje fondova Kraljevine Norveške, kao i za projekte koji bi bili od izuzetnog značaja za Centar ali i za Crnu Goru. Izvršna direktorica se zahvalila ambasadoru na razumjevanju potreba Centra i Crne Gore, kao i na ukazanoj podršci, uz nadu za dalju saradnju. 
Strana: 1 2 3 4Anketa

Da li novi sajt pruža dovoljno informacija o djelatnosti Centra za ekotoksikološka ispitivanja?

 Da
 Ne

© 2011 Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore
By Creative Studio LASSO